033 – 47 55 999 info@degraaffadviseurs.nl

Belastingtips

Zijn oude belastingaanslagen te hoog ?
Heeft u een aanslag inkomsten en/of vennootschapsbelasting ontvangen waarvan blijkt dat deze niet correct is dan kunt u binnen 6 weken na de dagtekening van de aanslag bezwaar maken. Is die termijn reeds verstreken ? Er is dan alsnog een mogelijkheid om de aanslag aan te laten passen ; u kunt namelijk aan de belastingdienst vragen om de opgelegde aanslag ambtshalve te verminderen. De inspecteur dient dan als uw verzoek terecht is de aanslag aan te passen. De termijn waarbinnen u zo’n verzoek moet indienen is 5 jaar. U kunt dan dus nog terugkomen op uw aangiften over de jaren vanaf 2010. Kijkt u dus nog eens kritisch naar die oude jaren of u geen aftrekposten bent vergeten zoals ziektekosten, studiekosten, giften en dergelijke. Ook lijfrentepremies worden nog weleens vergeten.

Middeling
Is uw inkomen sterk gedaald of gestegen dan kan de middelingsregeling interessant voor u zijn. Voor een periode van 3 opvolgende jaren wordt gekeken naar de werkelijk verschuldigde belasting en deze wordt vergeleken met de belasting die verschuldigd zou zijn indien het inkomen gelijk over die drie jaren verdeeld zou zijn. Zou u bij de heffing over het ‘gemiddelde’ inkomen lager uitkomen dan krijgt u het meerdere boven de drempel van € 545,- terug. Voorwaarde is wel dat de belastingaanslagen over de betreffende jaren definitief zijn. Let op : U kunt ook middelen over de periode waarin u 65 bent geworden, de berekening wijkt dan wel af ; over de gehele periode wordt uitgegaan van het 65-min tarief (tarief voor belastingplichtigen jonger dan 65 jaar).

Belastingschulden voor 1 januari betalen
Heeft u meer dan € 20.000,- aan box 3 vermogen (bij fiscaal partners 40.000,-) en verwacht u straks veel belasting bij te moeten betalen of heeft u nog een flinke belastingaanslag liggen die betaald moet worden ? Betaalt u deze aanslag voor 1 januari, de peildatum voor box 3. Hiermee kunt u belasting besparen en wel 1,2 % over het bedrag van de schuld aan inkomstenbelasting. Heeft u nog geen aanslag ontvangen vraagt u dan tijdig een (hogere) voorlopige aanslag aan en betaalt u deze voor 1 januari.
 
Belastingschulden zijn namelijk niet aftrekbaar in box 3. Met uitzondering van schulden wegens successierecht, deze zijn wel aftrekbaar in box 3.

Vervallen Fierens Marge 
De Hoge Raad heeft eind 2010 beslist dat de zgn. Fierensmarge bij de WOZ waardering niet rechtsgeldig is. De Fierensmarge houdt in dat als de werkelijke waarde van uw vastgoed lager is dan de WOZ waarde die de gemeente heeft vastgesteld en het verschil binnen de zgn. Fierens marge ligt, de door de Gemeente vastgestelde WOZ waardering in stand moet blijven.
Die marge bedroeg 5% voor vastgoed tot € 200.000, 4% voor vastgoed tussen € 200.000 en € 500.000, 3% tot € 1.000.000 en daarboven 2%.. Doordat deze drempel is vervallen kunt u dus bij een kleiner verschil bezwaar maken tegen de WOZ beschikking van uw gemeente. Kijkt u dus kritisch naar de volgende WOZ beschikking.

Bijdrage auto van de zaak
Bent u een dga (directeur grootaandeelhouder) en heeft u een inkomen waarmee u in de 52 % schijf valt ?
Heeft u verder een auto van de zaak waarvoor u geen bijdrage voor privé gebruik auto betaalt ?
Het kan interessant zijn om een bijdrage privé gebruik auto te betalen aan uw bv. De bijdrage is als deze is voor privé gebruik van de auto geheel aftrekbaar van uw (loon)inkomen à 52 %. U kunt het bedrag van deze bijdrage in de vorm van dividend uit de winst laten uitkeren door uw bv. De bv heeft over de winst 20 – 25 % vennootschapsbelasting betaald. Over de dividenduitkering bent u 25 % belasting verschuldigd. Per saldo 40 % tot 43,75 % belastingheffing tegenover een besparing van 52 %. Dit levert u 8,25 % tot 12 % besparing op.
De omzetbelasting aspecten kunnen eventueel deze besparing verminderen.

Werkt uw partner mee in uw bedrijf ?
Er zijn diverse mogelijkheden om uw partner daarvoor te belonen variërend van een forfaitaire aftrek op de winst, de zgn. meewerkaftrek, het toekennen van een reële arbeidsbeloning, uw partner op de loonlijst zetten tot het vormen van een vennootschap onder firma met uw partner. De laatste vorm heeft met name de meeste fiscale voordelen als aan het urencriterium wordt voldaan door beide partners. Deze vorm heeft ook civielrechtelijke gevolgen, met name op het gebied van de aansprakelijkheid en verder geniet deze de meeste aandacht van de belastingdienst. 

Werken uw kinderen mee in uw bedrijf ?
Studerende kinderen kosten veel geld. Als uw kinderen binnen uw bedrijf de handen uit de mouwen steken kunt u ze op de loonlijst zetten. Die loonkosten verminderen uw winst en daarmee wordt uw bijdrage aan uw kinderen fiscaal aftrekbaar. Uw kinderen zullen veelal geen belasting verschuldigd zijn en de eventueel ingehouden loonheffing kunnen zij via een in te dienen aangifte inkomstenbelasting  bij de belastingdienst terugvragen.