033 – 47 55 999 info@degraaffadviseurs.nl

​​Aangifte doen

Aangifte inkomstenbelasting Heeft u geen aangiftebiljet ontvangen bent u verplicht om deze aan te vragen indien u over 2014 meer dan € 44,- moet bijbetalen. Dit kan zijn doordat u meerdere werkgevers heeft of meerdere pensioenuitkeringen of doordat u neveninkomsten heeft of vermogen in box 3 boven de heffingsvrije voet ( ruim € 20.000,- per persoon). Het kan echter ook zo zijn dat u belasting terug dient te krijgen doordat u aftrekposten heeft of bijvoorbeeld wisselende inkomsten heeft gehad, een deel van het jaar geen of een lager inkomen had. U kunt u altijd voor laten rekenen wat u in zo’n geval aan belasting nog tegoed heeft.
Heeft u een aangifte ontvangen dan moet u deze sowieso indienen, ook als er in dat jaar niets bijzonders aan de hand was en u bijvoorbeeld het hele jaar in loondienst was en er geen aftrekposten waren. Let u op de sterk verhoogde boetes die u krijgt bij het te laat inleveren van de aangifte inkomsten- en vennootschapsbelasting (de zgn. aanslagbelastingen).

Aangifte dividendbelasting Stel uw vennootschap gaat dividend uitkeren waarover dividendbelasting is verschuldigd. De vennootschap dient de dividendbelasting in te houden op de dividenduitkering op het moment dat het dividend ter beschikking wordt gesteld. Dit moment is het tijdstip waarop de Algemene Vergadering van Aandeelhouders het besluit tot dividenduitkering neemt. De vennootschap moet hiervan binnen 1 maand aangifte doen en de dividendbelasting afdragen aan de belastingdienst. De aangifte kunt u zowel digitaal als op papier doen. Let u op de dividendbelasting moet niet op de reguliere bankrekening van de belastingdienst worden betaald maar op een aparte bankrekening, zie hiervoor de instructie op het aangifteformulier.

Aangifte schenkbelasting Als u in 2014 een schenking heeft ontvangen waarover u schenkingsrecht verschuldigd bent dient u voor 1 maart 2015 aangifte te doen. Tevens moet u aangifte doen als u een beroep doet op de verhoogde schenkvrijstelling.

Uitbetaling aan derden Het kan voorkomen dat u iemand betaalt die niet als ondernemer bij u werkt en die ook niet bij u in (fictieve) dienstbetrekking is. U moet dan deze betalingen, de zogenoemde uitbetaalde bedragen aan een derde, aan de belastingdienst melden. Dat moet ook als u een beloning in natura verstrekt aan een derde. U kunt denken aan betalingen aan auteurs, sprekers, deelnemers aan medische proeven of aan medewerkers voor wie de fictieve dienstbetrekking van gelijkgestelden of thuiswerkers niet meer geldt omdat ze niet voldoen aan alle voorwaarden.
U moet de in 2014 aan derden uitbetaalde bedragen aan de belastingdienst melden vóór 1 februari 2015, U kunt dat digitaal of op papier doen. De formulieren en de toelichting vindt u op www.belastingdienst.nl
De belastingdienst kan ten aanzien van aangiften, aanslagen en betalingen boeten opleggen indien u niet of niet tijdig aangifte doet en als u niet of niet tijdig belasting betaalt.

Lees hier meer over boeten van de belastingdienst.