033 – 47 55 999 info@degraaffadviseurs.nl

Rekening-courant eigen BV wordt onzakelijk

Een kapper drijft een kapperszaak in een VOF met zijn echtgenote. Daarnaast heeft hij een BV met een nieuwe winkelformule gericht op verkoop van haarverzorgingsproducten. De VOF en de BV sluiten een rekening courantovereenkomst. Na enige jaren verkoopt de BV de winkelformule met verlies. De VOF heeft dan € 158.000 tegoed van de BV. Daarvan wordt € 118.000 afgeboekt wegens oninbaar. De Belastingdienst schrapt deze aftrekpost.

Hoofdregel
Indien en voor zover een geldverstrekking door een aandeelhouder aan een vennootschap plaatsvindt onder zodanige voorwaarden en omstandigheden dat daarbij door die aandeelhouder een debiteurenrisico wordt gelopen dat een onafhankelijke derde niet zou hebben genomen, moet – behoudens bijzondere omstandigheden – ervan worden uitgegaan dat die aandeelhouder dat debiteurenrisico in zoverre heeft aanvaard met de bedoeling het belang van de vennootschap in zijn hoedanigheid als aandeelhouder te dienen. Dit brengt mee dat een eventueel verlies op de geldlening in zoverre niet in mindering op de winst van de onderneming kan worden gebracht.

Toename rekening courant door inroepen hoofdelijke aansprakelijkheid
Onderdeel van de rekening-courantvordering van de VOF op de BV is een bedrag van € 103.000, dat de bank heeft verhaald op de VOF omdat de BV na verkoop van de winkelformule insolvabel was. De bank heeft zo de hoofdelijke aansprakelijkheid ingeroepen die in de financieringsovereenkomst was afgesproken.

De rechter ziet de financieringsovereenkomst als een zogenoemde paraplu-financiering. Het aanvaarden door de VOF van hoofdelijke aansprakelijkheid voor de schulden van de BV was onzakelijk. Dit betekent dat geen afwaardering ten laste van de winst van de VOF kan worden gebracht met betrekking tot dit deel van de rekening-courantvordering.

Beoordeling restant rekening-courant
Bij een rekening-courant is sprake van diverse momenten waarop de VOF gelden aan de BV heeft verstrekt. Steeds zal dan ook moeten worden beoordeeld of elke geldverstrekking op zichzelf op dat moment aangemerkt moet worden als het aanvaarden van een debiteurenrisico dat een onafhankelijke derde niet zou hebben genomen.

Bij het aangaan van de rekening-courantverhouding was geen sprake van een onzakelijke lening. De BV ging een nieuwe activiteit opstarten. De kapper had vooraf een extern onderzoek laten doen naar de financiële haalbaarheid. Hij had geen reden om te twijfelen aan dit externe rapport, zeker nu de bank bereid was tot financiering.

Ook het feit dat in de eerste jaren van de opstart van deze onderneming verliezen worden geleden, betekent niet dat op dat moment een derde niet langer bereid zou zijn geweest een dergelijk debiteurenrisico te nemen. De opstart van een nieuwe onderneming vergt in het begin veelal extra investeringen en inspanningen alvorens de beoogde resultaten worden behaald. Dit betekent dan ook niet dat een financiering direct moet worden gestopt wanneer de resultaten in zo’n opstartfase tegenvallen. Vervolgens was in 2008 sprake van het begin van de economische crisis, waarvan niet kon worden voorzien hoe lang deze zou aanhouden. Het verder financieren van de activiteiten van de BV, mede in het licht van het feit dat de BV tevens een leverancier voor de VOF was, vindt de rechter nog steeds niet onzakelijk.

Dit wordt echter anders op het moment dat de BV haar winkelformule overdraagt aan een derde. De potentiële winstgevende activiteit verdwijnt dan, en was er geen zicht op nieuwe activiteiten die mogelijk winstgevend zouden zijn. De verdere toename van de rekening-courantvordering na de overdracht vormt daarom een onzakelijke lening.

De rechter stelt vast dat direct na de overdracht van de winkelformule het saldo van de rekening-courantvordering € 85.000 was. Nadien hebben er aflossingen plaatsgevonden van totaal € 54.000. Voor het verschil, € 31.000, is een afwaardering mogelijk ten laste van het resultaat van de VOF.

Tip: Een oplopend rekening-courantsaldo in gelieerde verhoudingen vraagt aandacht. Zo kan vanaf een bepaald moment een verdere toename fiscaal een onzakelijke lening worden. Eventueel verlies op dat gedeelte is dan niet aftrekbaar.

Andere nieuwsberichten

Aanzegvergoeding onredelijk?

Een magazijnbeheerster heeft een tijdelijk contract dat met een jaar wordt verlengd tot 1 april 2019. In de herfst van 2018 hoort ze van de directeur dat haar contract om financiële redenen na 31 maart 2019 niet verlengd zal worden. Ze gaat solliciteren en krijgt...

Verbouwing kantoorpand tot appartementen

Een ondernemer koopt met drie andere participanten een pand. Een deel financiert hij met een banklening. Ze laten een aannemer het pand verbouwen tot zestien appartementen. Ook vragen en krijgen ze een subsidie voor verbouwing van kantoorruimte naar woningen. De...

Veiligheidsmanager valt: werkgever aansprakelijk?

Een ervaren projectleider, belast met toezicht op de veiligheid, valt door het dak van een loods doordat de valbeveiliging niet was aangebracht. Hij overlijdt. Zijn weduwe stelt de directeur van de inmiddels failliete werkgever persoonlijk aansprakelijk voor de...

Opnamen uit BV belast

De schuld in rekening courant van een directeur aan zijn BV loopt in zes jaar op van bijna 1 miljoen naar bijna 1,7 miljoen euro, inclusief bijgeschreven rente. Er is geen schriftelijke overeenkomst, geen aflossingsschema en er zijn geen zekerheden gesteld. De...

Ontslag wegens gratis koffie

Een transportbedrijf heeft een koffieautomaat waaruit personeel en externe chauffeurs voor twintig tot dertig cent dranken kunnen halen. Dat kan gratis met een sleutel, die de kantoormanager beheert. Het bedrijf staat gebruik van de sleutel incidenteel toe. Een...

Belastinguitstel corona tot 1 januari aanvragen

Hebt u nog geen uitstel voor de betaling van belastingschulden verzocht, of wilt u dat nogmaals doen? U kunt tot 1 januari 2021 een beroep doen op het versoepelde uitstelbeleid. Als u aan de voorwaarden voldoet, komt u daarnaast in aanmerking voor de...

Tegemoetkoming vaste lasten MKB-breed

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) wordt met een paar aanpassingen verlengd tot en met juni 2021. Mkb-ondernemers en zzp’ers kunnen hiermee opnieuw een subsidie aanvragen voor hun vaste lasten. Welke aanpassingen gelden voor het vierde kwartaal van 2020?...

NOW 3 aanvragen

Van 16 november tot en met 13 december 2020 kunt u als werkgever de derde tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW 3) aanvragen. Voor het aanvragen van NOW 3 maakt het niet uit of u ook NOW 1 of NOW 2 hebt aangevraagd of ontvangen. Het gaat bij NOW 3...

Toezicht arbeidsrelaties zzp-ers

Elk halfjaar stuurt het kabinet de Tweede Kamer een update rond de voorgenomen maatregelen rond het werken als zelfstandige. Er is mede vanwege de coronacrisis sprake van een aangepast tijdpad. Zo start de beoogde pilot met de webmodule pas in januari 2021. Deze gaat...